Uczelnia Badawcza

StartUczelnia Badawcza
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz rektor GUMed prof. dr hab. Marcin Gruchała podczas uroczystej inauguracji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Gdańsk, 29.01.2020 r.
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz rektor GUMed prof. dr hab. Marcin Gruchała podczas uroczystej inauguracji programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Gdańsk, 29.01.2020 r.

Gdański Uniwersytet Medyczny – jako jedyna uczelnia medyczna w kraju – został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Zgodnie z założeniami projektu, GUMed zamierza zintensyfikować działalność naukową w trzech priorytetowych obszarach badawczych, do których należą: onkologia; kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa oraz biochemia, genetyka i biologia molekularna. Dziedziny te wybrano w drodze dogłębnej analizy potencjału naukowo-badawczego, przygotowanej przez zewnętrznych ekspertów. Wykorzystana metodologia uwzględniła m.in. rankingi branżowe, współpracę z renomowanymi ośrodkami naukowymi, liczbę prestiżowych publikacji międzynarodowych, jakość i efektywność prowadzonych badań, poziom umiędzynarodowienia, a także nowoczesną infrastrukturę badawczą. Tak sprofilowany zakres aktywności w realny sposób zapewni GUMed największe możliwości zwiększenia wpływu prowadzonej działalności naukowej na rozwój światowej nauki.

GUMed to jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce, uczelnia z dynamicznie i coraz intensywniej rozwijającymi się w ostatnich latach badaniami o charakterze interdyscyplinarnym, często z istotnym udziałem współpracy międzynarodowej.

- Naszą Uczelnię charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się w szczególności: doświadczone i renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jak również szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek badawczych – mówi rektor prof. dr hab. Marcin Gruchała. – O konkurencyjności Uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej świadczy nowoczesna infrastruktura, tworzona w oparciu o wzorce z wiodących międzynarodowych ośrodków badawczych, a także wieloletnia współpraca z renomowanymi instytucjami naukowymi o dużym potencjale dalszego rozwoju.

Uzyskanie statusu uczelni badawczej jest potwierdzeniem wiodącej pozycji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w obszarze prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, jak również stanowi impuls do konkurowania z czołowymi ośrodkami w Europie i na świecie. Dzięki uzyskaniu statusu uczelni badawczej GUMed w latach 2020–2026 będzie otrzymywać z budżetu centralnego subwencję zwiększoną o 10 proc., co łącznie przełoży się na kwotę około 100 mln zł, czyli 14,5 mln zł co roku przez 6 lat.

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – o konkursie

Prorektor ds. nauki GUMed prof. Tomasz Bączek i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas ogłoszenia wyników pierwszej edycji programu IDUB. Warszawa, 30.10.2019 r.
Prorektor ds. nauki GUMed prof. Tomasz Bączek i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas ogłoszenia wyników pierwszej edycji programu IDUB. Warszawa, 30.10.2019 r.

Program to jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych w Konstytucji dla Nauki. Jego celem było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród 20 uczelni w Polsce uprawnionych do startu w konkursie wyłoniono 10 najlepszych, które w latach 2020-2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10 proc. Plany rozwoju stanowiące kluczowy element wniosków składanych przez uczelnie obejmowały cele oraz działania, które podniosą poziom badań naukowych i jakości kształcenia, a w efekcie przyczynią się do podniesienia międzynarodowego znaczenia placówki. Uczelnie były oceniane przez międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego.

Gratuluję GUMed spektakularnego sukcesu. Gdański Uniwersytet Medyczny wykorzystał szansę, jaką dawała inicjatywa doskonałości, aby przeprowadzić rzetelną analizę mocnych i słabych stron uczelni. Państwa uczelnia została wyłoniona przez międzynarodowy zespół ekspertów, w którego skład weszli byli rektorzy czołowych europejskich uczelni, byli ministrowie oraz wybitni naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki – podkreślił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas uroczystej inauguracji programu ID UB w GUMed.

W gronie zwycięskich uczelni, obok Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, znalazły się także: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Wrocławski. Każda z 20 uczelni była oceniona przez zespół 15 wybitnych ekspertów. Wśród nich znalazły się osoby, które pełniły funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich, m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Amsterdamie, Aarhus, Manchesterze czy Southampton. Członkami zespołu byli również naukowcy, którzy cieszą się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym. Dobór ekspertów został dokonany w taki sposób, aby zapewnić udział w zespole reprezentantów każdej dziedziny nauki.

Koncepcja Uczelni Badawczej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym