Struktury wspierające

StartStruktury wspierająceStruktury wspierające
Rozwiń

Ośrodki doskonałości naukowej i struktury wspierające aktywność badawczą w Gdańskim Uniwersytecie Medycznych

Mocną stroną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest nowoczesna infrastruktura badawcza i kliniczna (z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym na czele). Uczelnia powołuje dodatkowo struktury wspierające naukę i transfer wiedzy, które stanowią kluczowy element budujący aktualnie nową jakość funkcjonowania nauki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Struktury te stanowią fundament rozwoju nauki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz stanowią filar działań podejmowanych przez Uczelnię w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” z celem nadrzędnym programu, jakim jest: „podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia, oraz w konsekwencji, podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni”.


Nowe struktury wspierające aktywność badawczą w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym budowane w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to:

CABiB.jpg

Centrum Analiz Biostatystycznych i Bioinformatycznych

Centrum Analiz Biostatystycznych i Bioinformatycznych oferuje szeroki zakres usług związanych z szeroko rozumianą analizą biostatystyczną i bioinformatyczną oraz analizą big data. Do profilu działalności zalicza się przede wszystkim wsparcie przy projektach bazujących na wysokoprzepustowym sekwencjonowaniu DNA oraz RNA (w tym analiza pojedynczych komórek), a także innych inicjatywach naukowych, które wymagają przetwarzania dużej ilości danych. Dodatkowo, działalność Centrum będzie obejmowała wykorzystanie sztucznej inteligencji w przetwarzaniu danych obrazowania i klasyfikacji próbek pochodzących od pacjentów. Jedną z kluczowych inicjatyw Centrum Obliczeniowego jest Klinika Biostatystyczna, oferująca pracownikom i doktorantom GUMed możliwość przedyskutowania optymalnego podejścia do statystycznej analizy danych. Centrum Obliczeniowe zapewni badaczom fachowe wsparcie, na każdym etapie prowadzenia badań, począwszy od projektowania metodologii pomiarów, poprzez pozyskiwanie i analizę danych, aż po ostateczną ich interpretację.

CABiB_sturkutry.jpg

Laboratorium Bioanalityczne

W ramach Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym powstaje nowe core facility – Laboratorium Bioanalityczne, którego głównym celem będzie współpraca z zespołami badawczymi GUMed i UCK poprzez wsparcie procesu badań naukowych i badań klinicznych w zakresie analityki i bioanalityki, szczególnie w kontekście Priorytetowych Obszarów Badawczych (onkologia, kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa oraz biochemia, genetyka i biologia molekularna). Laboratorium będzie zatrudniało analityków i bioanalityków, których praca wzmocni interdyscyplinarność prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych prowadzonych w GUMed oraz umożliwi realizację powyższych projektów jednostkom zewnętrznym.

DokumentyDoPobrania.jpg

Sekcja Doskonałości Publikacyjnej

Potencjał naukowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to ponad tysiąc pracowników naukowych i ponad trzystu doktorantów aktywnych publikacyjnie w krajowym i międzynarodowym obiegu naukowym. Z myślą o nich powstała Sekcja Doskonałości Publikacyjnej, które pozwoli uzyskać kompleksowe wsparcie w zakresie komunikacji wyników badań, w szczególności na różnych etapach przygotowania anglojęzycznych publikacji naukowych. Celem Sekcji jest m.in. wsparcie autorów w uzyskaniu możliwie najwyższej jakości językowej, redakcyjnej oraz graficznej artykułów zgłaszanych do czasopism naukowych.


Do struktur powołanych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym celem realizacji nowych działań prorozwojowych wspieranych także w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” należą:

Centrum Medycyny Translacyjnej

W celu realizacji innowacyjnych, interdyscyplinarnych projektów, zogniskowanych namedycynie spersonalizowanej, GUMed powołał w 2019 roku Centrum Medycyny Translacyjnej (CMT). Zadania realizowane są w nim poprzez wdrożenie koncepcji medycyny translacyjnej rozumianej jako sposób na szybkie przeniesienie wiedzy zdobytej w eksperymencie do codziennej praktyki klinicznej.

Centrum Badań Klinicznych Wczesnych Faz

Działalność CBKWF ma na celu prowadzenie badań klinicznych na wczesnym etapie rozwoju innowacyjnych terapii, zwłaszcza w Priorytetowych Obszarach Badawczych GUMed, określonych w Programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Powyższe badania naukowe oceniają bezpieczeństwo i skuteczność terapii w wielu obszarach terapeutycznych, w szczególności onkologicznych, hematologicznych, kardiologicznych, neurologicznych i chorób tkanki łącznej.

Platforma Badań Obrazowych i Omicznych Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej – Biobank Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

BioBank Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej (ZMDL) GUMed jest unikatowym zespołem wysokospecjalistycznych pracowni z biorepozytorium dostosowanym do badań translacyjnych w wymiarze wielkoskalowym. BioBank GUMed jest strategicznym węzłowym biobankiem Konsorcjum Polskiej Sieci Biobanków (PSB) BBMRI.PL, które funkcjonują pod patronatem MNiSW. BBMRI.PL jest członkiem Europejskiej Sieci Biobanków: Biobanking and BioMolecular Resourses Research Infrastructure (BBMRI-ERIC.EU) – największej europejskiej organizacji naukowej w biomedycynie (European Research Infrastructure Consortium; ERIC).

Międzynarodowa Agenda Badawcza Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji

W celu osiągnięcia międzynarodowej renomy prowadzonych w Uczelni badań, GUMed zintensyfikował działania nakierowane na utworzenie w swoich strukturach Ośrodków Doskonałości Naukowej. Najlepszym tego przykładem jest powołanie w 2018 roku Międzynarodowej Agendy Badawczej (MAB). Jest to wspólna jednostka międzyuczelniana GUMed i Uniwersytetu w Uppsali, specjalizująca się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób. Jednostka powstała dzięki środkom przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze.

Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna

Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna to innowacyjne core facility Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, utworzone w 2003 roku z inicjatywy trójmiejskiego środowiska naukowego uczelni wyższych. Do profilu działalności zaliczają się przede wszystkim kompleksowe działania z zakresu badań na zwierzętach prowadzone na światowym poziomie. Jednostka jest referencyjnym ośrodkiem w Polsce i Europie, świadczącym swoje usługi na szeroką skalę. Jest to możliwe dzięki wykwalifikowanemu personelowi oraz nowoczesnej infrastrukturze naukowo-badawczej.

Centralny Biobank

Rozrastające się zbiory materiału biologicznego mogą stanowić wyzwanie odnośnie ich inwentaryzacji i zarządzania. Dlatego oferujemy pomoc konsultacyjną w kwestiach mapowania zamrażarek oraz porządkowania i elektronicznego ewidencjonowania zgromadzonych kolekcji próbek. Uporządkowany elektroniczny rejestr próbek ułatwi zarządzanie zbiorami oraz umożliwi szybką i precyzyjną lokalizację każdej próbki poprzez przypisanie ich do konkretnej pozycji w pudełku, stelażu, półki w zamrażarce i zamrażarki.

Multidyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Powstanie Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (MCWBK) w latach 2021-2026 ma na celu konsolidacje działań zmierzających do wypracowania ścieżki zwiększającej jakość badań klinicznych oraz zwiększenie dostępności pacjentów do nowych terapii i schematów leczenia.

Centrum Transferu Technologii

Realizacja polityki własności intelektualnej w GUMed koncentruje się na tworzeniu i rozpowszechnianiu wiedzy oraz optymalizacji korzyści z wykorzystania praw intelektualnych. W Uczelni kluczowymi jednostkami w procesie transferu technologii i komercjalizacji własności intelektualnej są Centrum Transferu Technologii (CTT) oraz spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (CIM Sp. z o.o.).

Dział Zarządzania Procesami

GUMed jest sprawnie działającą uczelnią, opartą na wysokiej kulturze organizacyjnej, wspieraną przez nowoczesne metody zarządzania. Jednym z założeń Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest zwiększenie efektywności badań naukowych poprzez zmniejszenie obciążenia badaczy czynnościami administracyjnymi. Jednostką organizacyjną GUMed wdrażającą założenia Programu IDUB w tym zakresie jest Dział Zarządzania Procesami, na którego bazie w przyszłości zostanie powołane Centrum Doskonałości Usług.