Struktury wspierające

StartStruktury wspierająceStruktury wspierające

Ośrodki doskonałości naukowej i struktury wspierające aktywność badawczą w Gdańskim Uniwersytecie Medycznych

Mocną stroną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest nowoczesna infrastruktura badawcza i kliniczna (z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym na czele). Uczelnia powołuje dodatkowo struktury wspierające naukę i transfer wiedzy, które stanowią kluczowy element budujący aktualnie nową jakość funkcjonowania nauki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Struktury te stanowią fundament rozwoju nauki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz stanowią filar działań podejmowanych przez Uczelnię w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” z celem nadrzędnym programu, jakim jest: „podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia, oraz w konsekwencji, podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni”.


Nowe struktury wspierające aktywność badawczą w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym budowane w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to:

CABiB.jpg

Centrum Analiz Biostatystycznych i Bioinformatycznych

Centrum Analiz Biostatystycznych i Bioinformatycznych oferuje szeroki zakres usług związanych z szeroko rozumianą analizą biostatystyczną i bioinformatyczną oraz analizą big data. Do profilu działalności zalicza się przede wszystkim wsparcie przy projektach bazujących na wysokoprzepustowym sekwencjonowaniu DNA oraz RNA (w tym analiza pojedynczych komórek), a także innych inicjatywach naukowych, które wymagają przetwarzania dużej ilości danych. Dodatkowo, działalność Centrum będzie obejmowała wykorzystanie sztucznej inteligencji w przetwarzaniu danych obrazowania i klasyfikacji próbek pochodzących od pacjentów. Jedną z kluczowych inicjatyw Centrum Obliczeniowego jest Klinika Biostatystyczna, oferująca pracownikom i doktorantom GUMed możliwość przedyskutowania optymalnego podejścia do statystycznej analizy danych. Centrum Obliczeniowe zapewni badaczom fachowe wsparcie, na każdym etapie prowadzenia badań, począwszy od projektowania metodologii pomiarów, poprzez pozyskiwanie i analizę danych, aż po ostateczną ich interpretację.

CABiB_sturkutry.jpg

Laboratorium Bioanalityczne

W ramach Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym powstaje nowe core facility – Laboratorium Bioanalityczne, którego głównym celem będzie współpraca z zespołami badawczymi GUMed i UCK poprzez wsparcie procesu badań naukowych i badań klinicznych w zakresie analityki i bioanalityki, szczególnie w kontekście Priorytetowych Obszarów Badawczych (onkologia, kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa oraz biochemia, genetyka i biologia molekularna). Laboratorium będzie zatrudniało analityków i bioanalityków, których praca wzmocni interdyscyplinarność prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych prowadzonych w GUMed oraz umożliwi realizację powyższych projektów jednostkom zewnętrznym.

DokumentyDoPobrania.jpg

Sekcja Doskonałości Publikacyjnej

Potencjał naukowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to ponad tysiąc pracowników naukowych i ponad trzystu doktorantów aktywnych publikacyjnie w krajowym i międzynarodowym obiegu naukowym. Z myślą o nich powstała Sekcja Doskonałości Publikacyjnej, które pozwoli uzyskać kompleksowe wsparcie w zakresie komunikacji wyników badań, w szczególności na różnych etapach przygotowania anglojęzycznych publikacji naukowych. Celem Sekcji jest m.in. wsparcie autorów w uzyskaniu możliwie najwyższej jakości językowej, redakcyjnej oraz graficznej artykułów zgłaszanych do czasopism naukowych.

CBKWF.png

Centrum Badań Klinicznych Wczesnych Faz

Działalność CBKWF ma na celu prowadzenie badań klinicznych na wczesnym etapie rozwoju innowacyjnych terapii, zwłaszcza w Priorytetowych Obszarach Badawczych GUMed, określonych w Programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Powyższe badania naukowe oceniają bezpieczeństwo i skuteczność terapii w wielu obszarach terapeutycznych, w szczególności onkologicznych, hematologicznych, kardiologicznych, neurologicznych i chorób tkanki łącznej. Badania I/II fazy w CBKWF obejmują m.in. projekty typu first-in-human z eskalacją dawki, interakcje międzylekowe, interakcje z pożywieniem, bezpieczeństwo kardiologiczne, ścisłe monitorowania farmakokinetyki/farmakodynamiki.

CChM_2.png

Centrum Chorób Mózgu

Centrum Chorób Mózgu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to kolejna ogólnouczelniana jednostka na mapie inicjatyw wspieranych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Zostało utworzone z myślą o optymalnym wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego GUMed w zakresie neuronauki (neuroscience).


Do struktur powołanych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym celem realizacji nowych działań prorozwojowych wspieranych także w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” należą:

Centrum Medycyny Translacyjnej

W celu realizacji innowacyjnych, interdyscyplinarnych projektów, zogniskowanych namedycynie spersonalizowanej, GUMed powołał w 2019 roku Centrum Medycyny Translacyjnej (CMT). Zadania realizowane są w nim poprzez wdrożenie koncepcji medycyny translacyjnej rozumianej jako sposób na szybkie przeniesienie wiedzy zdobytej w eksperymencie do codziennej praktyki klinicznej.

Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz

Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz (OBKWF) jest strukturą utworzoną przez GUMed w 2019 roku z bezpośrednim zaangażowaniem UCK, dzięki któremu możliwa jest realizacja badań klinicznych dla leków innowacyjnych. Celem jednostki jest prowadzenie badań naukowych oceniających bezpieczeństwo i skuteczność nowoczesnych terapii we wszystkich grupach terapeutycznych, w szczególności onkologicznych i kardiologicznych oraz sercowo-naczyniowych we wczesnym etapie rozwoju.

Multidyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Powstanie Multidyscyplinarnego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (MCWBK) w latach 2021-2026 ma na celu konsolidacje działań zmierzających do wypracowania ścieżki zwiększającej jakość badań klinicznych oraz zwiększenie dostępności pacjentów do nowych terapii i schematów leczenia.

Międzynarodowa Agenda Badawcza Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji

W celu osiągnięcia międzynarodowej renomy prowadzonych w Uczelni badań, GUMed zintensyfikował działania nakierowane na utworzenie w swoich strukturach Ośrodków Doskonałości Naukowej. Najlepszym tego przykładem jest powołanie w 2018 roku Międzynarodowej Agendy Badawczej (MAB). Jest to wspólna jednostka międzyuczelniana GUMed i Uniwersytetu w Uppsali, specjalizująca się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób. Jednostka powstała dzięki środkom przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze.

Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna

Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna to innowacyjne core facility Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, utworzone w 2003 roku z inicjatywy trójmiejskiego środowiska naukowego uczelni wyższych. Do profilu działalności zaliczają się przede wszystkim kompleksowe działania z zakresu badań na zwierzętach prowadzone na światowym poziomie. Jednostka jest referencyjnym ośrodkiem w Polsce i Europie, świadczącym swoje usługi na szeroką skalę. Jest to możliwe dzięki wykwalifikowanemu personelowi oraz nowoczesnej infrastrukturze naukowo-badawczej.

Międzywydziałowe Laboratorium badań in vivo

Jednostka powstała dzięki inicjatywie jednej z koordynatorek zespołu V „In vivo studies on mechanism of disease and therapy” w POB 3 i stanowi efekt współpracy doświadczonych naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Laboratorium umożliwia zaplanowanie oraz wykonanie specjalistycznych badań in vivo, oraz analiz z różnych dziedzin medycyny doświadczalnej podczas jednego projektu badawczego lub badania przedklinicznego.

Centralny Biobank

Rozrastające się zbiory materiału biologicznego mogą stanowić wyzwanie odnośnie ich inwentaryzacji i zarządzania. Dlatego oferujemy pomoc konsultacyjną w kwestiach mapowania zamrażarek oraz porządkowania i elektronicznego ewidencjonowania zgromadzonych kolekcji próbek. Uporządkowany elektroniczny rejestr próbek ułatwi zarządzanie zbiorami oraz umożliwi szybką i precyzyjną lokalizację każdej próbki poprzez przypisanie ich do konkretnej pozycji w pudełku, stelażu, półki w zamrażarce i zamrażarki.

Platforma Badań Obrazowych i Omicznych Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej – Biobank Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

BioBank Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej (ZMDL) GUMed jest unikatowym zespołem wysokospecjalistycznych pracowni z biorepozytorium dostosowanym do badań translacyjnych w wymiarze wielkoskalowym. BioBank GUMed jest strategicznym węzłowym biobankiem Konsorcjum Polskiej Sieci Biobanków (PSB) BBMRI.PL, które funkcjonują pod patronatem MNiSW. BBMRI.PL jest członkiem Europejskiej Sieci Biobanków: Biobanking and BioMolecular Resourses Research Infrastructure (BBMRI-ERIC.EU) – największej europejskiej organizacji naukowej w biomedycynie (European Research Infrastructure Consortium; ERIC).

Centrum Transferu Technologii

Realizacja polityki własności intelektualnej w GUMed koncentruje się na tworzeniu i rozpowszechnianiu wiedzy oraz optymalizacji korzyści z wykorzystania praw intelektualnych. W Uczelni kluczowymi jednostkami w procesie transferu technologii i komercjalizacji własności intelektualnej są Centrum Transferu Technologii (CTT) oraz spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (CIM Sp. z o.o.).

Biuro „Centrum Wsparcia Badaczy”

GUMed jest sprawnie działającą uczelnią, opartą na wysokiej kulturze organizacyjnej, wspieraną przez nowoczesne metody zarządzania. Jednym z założeń Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym jest zwiększenie efektywności badań naukowych poprzez zmniejszenie obciążenia badaczy czynnościami administracyjnymi. Jednostką organizacyjną GUMed wdrażającą założenia Programu IDUB w tym zakresie jest Biuro „Centrum Wsparcia Badaczy”, na którego bazie w przyszłości zostanie powołane Centrum Doskonałości Usług.